Bohuslavice u Zlína - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sběrný dvůr a svoz odpadu

Otevírací doba v obecní zahradě (letní provoz):


Tabulka vývoje třídění odpadu v naší obci od roku 2010

příloha

OBR.

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO‑KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva“).Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Zapojením do systému EKO‑KOM obec získává právo účastnit se rozvojových projektů společnosti. Dále má možnost získávat informační materiály, a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností.


Svoz odpadu

U sběrného dvora a u hasičské zbrojnice jsou přistaveny šedé kontejnery na kovové obaly. Jsou určeny především pro sběr plechovek od konzerv a kovových obalů od nápojů.

Dále se u sběrného dvora nachází nádoba na sběr jedlých olejů. Oleje se do této nádoby ukládají v dobře uzavřené PET lahvi. POZOR!!! Do této nádoby nepatří vyjetý motorový olej!!!

Vážení občané, po zkušenostech s věčným uklízením odpadků kolem sběrných hnízd bych chtěla upozornit ty, kteří to ještě nezaregistrovali, že:

Žluté kontejnery jsou na plasty.

  • Do těchto kontejnerů patří: sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od kečupů, od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, můžete sem dát i tetrapaky.
  • Nepatří sem: obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kbelíky od barev apod., boby, sáně, hračky.

Modré kontejnery jsou na papír, případně papírovou lepenku.

  • Patří sem: papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.
  • Nepatří sem: voslový, uhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, dětské pleny, sáčky od polévek a koření.

Zelené zvony jsou na sklo

  • Nepatří sem porcelán, keramika, drátosklo a zrcadla.

Šedé zvony jsou na kovové obaly, plechovky od pití a konzervy.

Smíšený odpad patří do popelnic, do černého kontejneru před úřadem, u garáží a do velkého kontejneru na sběrném dvoře. Poházený směsný odpad kolem barevných kontejnerů na tříděný odpad všude po obci opravdu nevrhá dobré světlo na občany Bohuslavic u Zlína!!!

Upozorňuji, že nebezpečný odpad je v obecní zahradě sbírán pouze 2x ročně a hned odvážen k likvidaci. Termín odvozu je uveden v rozpisu, který jste obdrželi na obecním úřadě při platbě za popelnice, sběr se provádí poslední sobotu před termínem odvozu. Mimo tyto vyhražené dny nám vysloužilé elektrospotřebiče a jiný nebezpečný odpad nevozte, nesmíme jej skladovat!!!

U obecního úřadu a u sběrného dvora je kontejner na nepotřebné oděvy, textil, obuv a hračky. Tyto věci jsou odváženy cca 1x za 14 dní a po vytřídění ještě mohou posloužit potřebným lidem. Věci, které chcete do kontejneru odložit, dávejte, prosím, čisté a zabalené do igelitových pytlů, aby nedocházelo k jejich poškození a znehodnocení.

Kromě toho jsou na sběrném dvoře umístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Tam patří posečená tráva, listí, případně ostříhané větvičky z keřů a stromů. Uvědomte si ale, že jste téměř všichni zdarma dostali kompostéry, kam tento biologický odpad můžete odložit a v následujících letech využít jako kompost do záhonků nebo květinových truhlíků. Velké větve nebo celé stromy nám do sběrného dvora nevozte, zavolejte na úřad a na likvidaci nebo odvozu je možno se domluvit.

Oznámení